دستگاه شیرینک پالت

کارکرد با گاز شهری و مناسب برای قطعات گرد و استوانه ای (آبگرم کن ،بشکه و...)