دستگاه پالتایزر و دستگاه دیپالتایزر

مناسب برای چیدمان قوطی فلزی خالی بر روی پالت در تعداد و ابعاد مختلف