دستگاه شرینک پک

دستگاه با حافظه می باشد و نیازی به تنظیمات حرارت و سرعت ندارد

دستگاه شیرینک پالت

کارکرد با گاز شهری و مناسب برای قطعات گرد و استوانه ای (آبگرم کن ،بشکه و...)

دستگاه شیرینک سرد

(پوشش سقف پالت بدون نیاز به حرارت (شرینک سرد

دستگاه پالتایزر و دستگاه دیپالتایزر

مناسب برای چیدمان قوطی فلزی خالی بر روی پالت در تعداد و ابعاد مختلف